What?

Precarious Practices is a working group and platform organised by twelve freelance artists from the field of dance and choreography in Helsinki. The group’s work focuses on artistic exchange, support, and sense of community and continuity.

Currently the working group includes artists Elias Girod, Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Taru Koski, Sonjis Laine, Jan Nyberg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta and Soile Voima.

Work

The work of Precarious Practices is always shaped and re-evaluated according to the members’ needs and resources. The group is in continuous conversation on how to be an open structure at the same time as enabling intimate working conditions.

The group has organised public events of sharing artistic work. The events emphasise on process, performer, observer and agency – rather than productivity and finished art products.

Values

We aim for a sense of continuity and work that establishes itself by the means of artistic practice. As a work community we seek for ways of questioning the individualistic approach to art making prevalent in our culture. We want to work together as artists rather than competing against each other.

Our events are free of charge and open to everyone. We do not accept discrimination of any kind.

We look at the presence of the audience as transformative and multifaceted: the artist alone isn’t the one offering, creating and challenging. Through continuous conversation and exchange we want to see what possibilities the different roles of performer and observer have in a process of sharing artistic work.

As we work in the field of performance through artistic processes and practices, rather than through focus on singular productions, we see that our work suggests something sustainable, persistent and resilient.

Traditionally a dance artist hasn’t had the possibility to articulate or study their own artistry as an independent agent. The work of a dance artist is very often a silent execution and the idea of it defined by someone else than the dancer theirself. Our proposal makes it possible for dance artists to take critical distance to the pressures of the market and to discuss, within a work community, the shapes and qualities of artistic practices and identities.

Mitä?

Prekaarit Praktiikat on kahdentoista helsinkiläisen freelance -tanssitaiteilijan ja -koreografin muodostama työyhteisö. Ryhmän toiminta perustuu taiteelliseen vaihtoon ja tukeen, yhteisöllisyyteen ja jatkuvuuteen.

Tällä hetkellä työryhmään kuuluvat taiteilijat Elias Girod, Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Taru Koski, Sonjis Laine, Jan Nyberg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta ja Soile Voima.

Toiminta

Prekaarien Praktiikoiden toiminta muovautuu ryhmän jäsenten tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Ryhmä käy jatkuvaa keskustelua siitä, kuinka toteuttaa avointa toimintaa ja samalla mahdollistaa intiimejä työolosuhteita.

Prekaarit Praktiikat on järjestänyt avoimia iltamia, jossa ryhmä on jakanut taiteellista työskentelyä. Tapahtumat painottavat keskeneräisyyttä, prosessia sekä esiintyjyyttä ja toimijuutta tuottelijaisuuden ja taidetuotteiden sijaan.

Arvot

Haluamme tähdätä jatkuvuuden tuntuun ja taidepraktiikan ehdoin toteutuvaan työhön. Työyhteisönä pyrimme löytämään tapoja kyseenalaistaa aikamme yksilökeskeisyyttä. Haluamme toimia taiteilijoina ennemmin yhdessä kuin kilpaillen toisiamme vastaan.

Tapahtumamme ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Näemme yleisön olemassaolon mahdollisuudet monisyisinä ja muovautuvina: ainoastaan taiteilija ei ole se, joka tarjoaa jotain, joka haastaa ajattelemaan ja luo. Jatkuvan keskustelun kautta haluamme elävöittää yleisön roolia toimijaksi, joka on aktiivisesti kiinnostunut vaikuttamaan työhön, jos niin haluaa.

Työskennellessämme esittävän taiteen kentällä praktiikan ja esiintyjäntyön kautta yksittäisten produktioiden sijaan, koemme, että työskentelymme ehdottaa jotain kestävää, pitkäjänteistä ja lannistumatonta.

Perinteisesti tanssijataiteilijalla ei ole ollut mahdollisuutta artikuloida ja tutkailla omaa taiteilijuuttaan itsenäisenä toimijana. Tanssijataiteilijan työnkuva on hyvin usein sanaton suoritus ja ulkoapäin ehdotettu määritelmä siitä, millainen taiteilija tanssija voi olla. Ehdotuksemme mahdollistaa erityisesti tanssijataiteilijoille kriittisen etäisyyden ottamisen markkinoiden paineisiin ja pohtia työyhteisössä oman taiteilijaidentiteetin ja taiteellisen praktiikan/praktiikoiden muotoa ja laatuja.

%d bloggers like this: